top of page
Image by Emma
Payment Methods

LEVERINGSVOORWAARDEN EN GARANTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VOF EetbaarTuinen

 

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • EetbaarTuinen: de vennootschap onder firma EetbaarTuinen, kantoorhoudende aan de Dorpsstraat 2 (1734 JG) Oude Niedorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80758886. 

 • Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie EetbaarTuinen een overeenkomst tot inkoop of verkoop aangaat alsmede tot opdrachten die door of voor EetbaarTuinen uit andere hoofde worden verricht. 

 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen EetbaarTuinen en Wederpartij tot het leveren van een prestatie (dienst, product en/of aanneming van werk)

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met EetbaarTuinen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en aan EetbaarTuinen gedane aanbiedingen, alle overeenkomsten tot verkoop, alle rechtsbetrekkingen alsmede de uitvoering daarvan aangegaan of uitgevoerd door EetbaarTuinen.

 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

 • In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging ofwel een overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging danwel de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt door EetbaarTuinen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

 • Alle door EetbaarTuinen gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn herroepelijk en geheel vrijblijvend tenzij anders schriftelijk door EetbaarTuinen wordt bevestigd. 

 • EetbaarTuinen is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de service, zaken, de verpakkingen en beschrijvingen, indien dit vereist is om te voldoen aan wettelijke voorschriften of om de zaken te verbeteren.

 • Aan de gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens en drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke door EetbaarTuinen bij de aanbieding verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn te goeder trouw gegeven. 

 • Indien EetbaarTuinen zijn aanbieding baseert op de door de wederpartij verstrekte gegevens waarvan de inhoud door EetbaarTuinen moet worden geïnterpreteerd, staat EetbaarTuinen niet in voor volledigheid en juistheid van de aanbieding. Bij foutieve interpretatie is EetbaarTuinen nimmer gehouden tot vergoeding van geleden schade.

 • EetbaarTuinen heeft in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren als bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend, inkoopprijzen, koerswijziging van valuta, loonkosten, vervoerskosten, sociale lasten en belastingtarieven, te allen tijde het recht tot prijswijziging/doorberekening van de meerprijs aan de wederpartij. De Consument heeft in het geval van een prijsverhoging de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden ofwel op te zeggen.  

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw (ofwel vrijgesteld van btw) en exclusief eventuele bezorgkosten.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot verkoop door EetbaarTuinen aan de wederpartij eerst tot stand nadat EetbaarTuinen een opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig (inclusief deze algemene voorwaarden) weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door de wederpartij binnen acht dagen na dagtekening. Indien door EetbaarTuinen geen opdrachtbevestiging wordt verstuurd, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

 • Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien schriftelijk en uitdrukkelijk door EetbaarTuinen en wederpartij overeengekomen.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is slechts van toepassing op overeenkomsten gesloten op afstand tussen Eetbaartuinen en een Consument.

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan EetbaarTuinen bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan EetbaarTuinen retourneren, conform de door EetbaarTuinen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan EetbaarTuinen. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan EetbaarTuinen heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door EetbaarTuinen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping 

 • Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 • Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal EetbaarTuinen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door EetbaarTuinen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Het herroepingsrecht van de Consument is uitgesloten voor de volgende producten: 

  • die door EetbaarTuinen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waaronder levende producten zoals bomen, planten en struiken die zijn geleverd met blote (kale) wortel (zonder pot);

 • Het herroepingsrecht van de Consument is uitgesloten voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 8 Levering 

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Het is EetbaarTuinen toegestaan de zaken in gedeelten te leveren en orders in gedeelten uit te voeren alsmede dergelijke deelleveringen afzonderlijk te factureren met inachtneming van de overeengekomen levertijd.

 • Alle producten worden op een door EetbaarTuinen ofwel de vervoerder bereikbare plaats, uitsluitend een verharde weg, gelost. De plaats van levering staat ter beoordeling aan EetbaarTuinen. In geval van een afwijkende manier van levering danwel een afwijkende plaats van levering, komt de levering voor rekening en risico van de Wederpartij.

 • Indien de zaken bij levering niet door de Wederpartij worden afgenomen of als deze nalatig is met het verstrekken van voor de levering noodzakelijke informatie en instructies, zullen de te leveren zaken voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen. EetbaarTuinen heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en de eventuele kosten c.q. mindere opbrengst bij verkoop van de zaken bij de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Leveringstermijn 

 • Door de wederpartij in offertes, bevestigingen of anderszins opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet bindend. 

 • Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht, de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij wordt opgeschort, wordt de leveringstermijn met de duur van de door deze wijzigingen ontstane werkzaamheden of van de opschorting verlengd.

 • De leveringstermijn wordt tevens verlengd indien buiten schuld van EetbaarTuinen vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de omstandigheden alsmede indien tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig aan EetbaarTuinen worden geleverd.

 • Overschrijding van de leveringstermijn verplicht EetbaarTuinen niet tot enige vergoeding, ook niet na ingebrekestelling. Noch kan de wederpartij, behoudens bij grove schuld, bij overschrijding van de leveringstermijn aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10 Betaling  

 • Bij de overeenkomst van verkoop door EetbaarTuinen aan de wederpartij dient betaling van het factuurbedrag door de wederpartij te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door EetbaarTuinen aangewezen bankrekening, zonder enig recht op korting of verrekening.

 • Bij de overeenkomst van verkoop door EetbaarTuinen aan de wederpartij kan EetbaarTuinen een aanbetaling van het factuurbedrag van Wederpartij verlangen, dit ten hoogte van maximaal 50% van de totale opdrachtwaarde. EetbaarTuinen zal hiertoe een factuur verzenden conform het bepaalde in deze voorwaarden.  

 • Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft EetbaarTuinen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht om vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening 8% per maand aan rente bij de wederpartij in rekening te brengen. Eén en ander onverminderd de verdere rechten welke EetbaarTuinen heeft.

 • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75 euro exclusief BTW . Tot bovenvermelde kosten behoren tevens de kosten van juridische bijstand en advies. 

 • Indien de wederpartij een Consument is, geldt het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel niet. EetbaarTuinen zal in dat geval een brief versturen met daarin de aankondiging van buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente indien niet binnen 14 dagen aan het betaalverzoek is voldaan. 

 • Door de wederpartij gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en de rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 11 Garantie 

 • EetbaarTuinen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 • Op bomen uit de volle grond (zonder pot) biedt EetbaarTuinen geen garantie als wederpartij deze zelf plant. Slechts wanneer Wederpartij gebruik maakt van de dienst Plantservice van EetbaarTuinen geldt er een hergroeigarantie. Dit wil zeggen dat de boom/struik uit de volle grond voor 15 juni van het aanplantjaar van aankoop blad moet geven. Indien wederpartij aantoonbaar kan maken dat dit niet het geval is dan kan aanspraak gemaakt worden op de hergroeigarantie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

Bomen gekocht bij en middels de dienst Plantservice zijn geplant door EetbaarTuinen:

 • Klachtmelding in het aanplantjaar voor 16 juni: 100% hergroeigarantie

 • Klachtmelding in het aanplantjaar tussen 16 juni en 16 juli: 50% hergroeigarantie

 • Klachtmelding in het aanplantjaar na 16 juli: geen hergroeigarantie.

 • Bomen geplant in de maanden oktober, november en december in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de klachtmelding wordt gedaan, vallen binnen het aanplantjaar.

 • EetbaarTuinen is niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf, zoals storm, hagel, droogte, vorst, ongedierte etc. 

 • EetbaarTuinen is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 • Het verstrekken van een garantie staat uitsluitend aan EetbaarTuinen ter beoordeling. De Wederpartij dient EetbaarTuinen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen en in dat kader toegang te verlenen tot het geleverde.

 • De garantie geldt niet indien:

 • De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig worden behandeld of onderhouden of in strijd zijn met de aanwijzingen van EetbaarTuinen behandeld zijn.

 

Artikel 12 Reclame en Verjaring

 • De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen na levering schriftelijk aan EetbaarTuinen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EetbaarTuinen in staat is adequaat te reageren. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 • De Wederpartij dient EetbaarTuinen toegang tot het geleverde te verlenen en is gehouden het geleverde in de originele staat te houden totdat EetbaarTuinen de reclamatie heeft kunnen beoordelen. Indien het geleverde niet in originele staat is ofwel EetbaarTuinen geen toegang verkrijgt tot het geleverde komt komt Wederpartij geen recht tot op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 • Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij EetbaarTuinen opdracht gegeven heeft. 

 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens EetbaarTuinen en de door EetbaarTuinen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 • EetbaarTuinen behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de wederpartij geleverde en/ of te leveren zaken totdat de wederpartij geheel aan haar betalingsverplichting ten aanzien van de door EetbaarTuinen geleverde zaken en/ of verrichte werkzaamheden heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die EetbaarTuinen op de wederpartij mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. 

 • Wederpartij is verplicht goede zorg te dragen voor de geleverde zaken zolang het eigendom niet is overgegaan en mag derhalve geen zakelijke rechten vestigen.

 • Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting jegens EetbaarTuinen of goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij zal tekortschieten en niet in staat is naar het redelijk oordeel afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming is EetbaarTuinen bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht bij het terugnemen alle medewerking te verschaffen en machtigt in dit verband EetbaarTuinen alle ruimtes te betreden deze in staat te stellen diens eigendommen feitelijk terug te laten nemen.

 • De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van EetbaarTuinen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen schade en diefstal te verzekeren.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

 • Indien EetbaarTuinen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

 • EetbaarTuinen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EetbaarTuinen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of instructies.

 • Indien EetbaarTuinen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EetbaarTuinen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order of het in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (met een maximum van € 5.000), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • De aansprakelijkheid van EetbaarTuinen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 • EetbaarTuinen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. EetbaarTuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, financieringskosten, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie. 

 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EetbaarTuinen. Evenmin gelden deze beperkingen ten aanzien van de Consument, in dat geval geldt de verplichting tot vergoeding van schade als vastgelegd in de wet.

 • Wederpartij vrijwaart EetbaarTuinen voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst

 

Artikel 15 Overmacht voor EetbaarTuinen 

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, uitbraak van een epidemie, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluiting, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar EetbaarTuinen of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van EetbaarTuinen geheel of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van EetbaarTuinen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor EetbaarTuinen overmacht op, die EetbaarTuinen ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. EetbaarTuinen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom en geheimhouding

 • Het uitvoeren van een opdracht of een overeenkomst door EetbaarTuinen houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij EetbaarTuinen rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van werkzaamheden behoren toe aan EetbaarTuinen.

 • Het is Wederpartij uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van EetbaarTuinen zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan EetbaarTuinen gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 • Het is Wederpartij niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EetbaarTuinen aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door EetbaarTuinen. Wederpartij zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 • Indien gegevens ter beschikking worden gesteld of ontvangen dienen zowel Wederpartij al EetbaarTuinen de door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk te behandelen en van deze gegevens alleen gebruik te maken in het kader van de uitvoering van de opdracht. EetbaarTuinen is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle aanbiedingen, verbintenissen en geschillen tussen EetbaarTuinen en haar wederpartijen is het Nederlandse recht van toepassing. 

 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van het arrondissement Alkmaar aanhangig worden gemaakt, voorzover EetbaarTuinen dit wenselijk acht en de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

BIJLAGE 1 Formulier voor herroeping

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst wil herroepen. Het betreft hier de volgende overeenkomst:

 • ordernummer:

 • datum:

 • omschrijving

 • Naam:

 • Adres:

bottom of page